GPS: ~1029 W 21st St Fri 2/23 7:51p
AUTO: ~1029 W 21st St Fri 2/23 7:51p
AUTO: ~1029-1099 W 21st St Fri 2/23 7:50p
AUTO: ~1029-1099 W 21st St Fri 2/23 7:50p
AUTO: ~2100-2198 S Carpenter St Fri 2/23 7:49p
AUTO: ~2023-2099 S Carpenter St Fri 2/23 7:49p
AUTO: ~2000-2048 S Carpenter St Fri 2/23 7:48p
AUTO: ~1118-1138 W 21st St Fri 2/23 7:48p
AUTO: ~1168 W 20th Pl Fri 2/23 7:47p
AUTO: ~1200-1212 W 21st St (~1141-1199 W 20th Pl) Fri 2/23 7:47p
AUTO: ~1940-1944 S Racine Ave Fri 2/23 7:46p
AUTO: ~1854-1898 S Racine Ave Fri 2/23 7:46p
AUTO: ~1824-1828 S Racine Ave Fri 2/23 7:45p
AUTO: ~1726-1798 S Racine Ave (~1200-1208 W 18th St) Fri 2/23 7:45p
AUTO: ~1716 S Racine Ave Fri 2/23 7:44p
AUTO: ~1702 S Racine Ave Fri 2/23 7:44p
AUTO: ~1500-1598 S Racine Ave Fri 2/23 7:43p
AUTO: ~1550 S Racine Ave Fri 2/23 7:43p
AUTO: ~1474-1498 S Racine Ave Fri 2/23 7:42p